joi, 9 octombrie 2014

Se va acorda o zi lucratoare libera/an pentru ingrijirea sanatatii copilului Legea 91/2014

Aceasta zi libera se acorda parintilor pentru verificarea anuala a sanatatii copiilor, asigurati in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat.

In categoria copii minori, aflati in ingrijirea si intretinerea parintilor sau a reprezentantilor legali, sunt copii cu varste cuprinse inte 0-18 ani.
Aceasta zi libera se va acorda la cererea unuia dintre parinti/reprezentant legal, justificata ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului din care sa rezulte controlul medical efectuat. Cererea va fi depusa cu 15 zile lucratoare inaintea efectuarii controlului si va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere ca celalat parinte nu a solicitat acest drept. Pentru familile care au 2 copii se acorda tot o zi lucratoare libera/an, iar pentru cele cu 3  sau mai multi copii se acorda doua zile lucratoare libere/an. Daca nici unul dintre parinti nu solicita ziua lucratoare libera aceasta nu se va raporta in anul urmator calendaristic.

Atentie: pentru aceasta zi lucratoare libera acordata parintilor, angajatorul nu are obligatia de a plati drepturile salariale aferente.

proces verbal predare -primire fila cec / Bilet la ordin (BO)


PROCES VERBAL


Incheiat azi …………………….Intre :


1. ……………………………….  angajata (ul) firmei …………………………………………….

Si

2. …………………………………angajata(ul) firmei ………………………………………..

Cu ocazia predarii – primirii BO/CEC cu seria.......................................
            
            Prezentul proces-verbal s-a intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.  
Am predat,                                                                               Am primit,

DREPTURILE PERSOANELOR AFLATE IN CONCEDIU DE INGRIJIREA COPILULUI 2014

Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor se aplica pentru copiii nascuti dupa data de 1 ianuarie 2011.

Conform Ordonantei mentionate mai sus puteti beneficia de unul din urmatoarele drepturi:
- concediu pentru cresterea copilului in vartsta de pana la 1 an, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.
Limitele minima si maxima ale indemnizatiei se stabilesc prin raportare la indicatorul social de referinta (ISR).
Indemnizatia lunara pentru anul 2014 se stabileste in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni  si nu poate fi mai mica de 1,2 ISR, respectiv 600 lei si nici mai mare de 6,8 ISR, respectiv 3400 lei.
Dupa implinirea de catre copil a varstei de 1 an, persoanele care au ales aceasta optiune, au dreptul la concediu fara plata pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani.
- concediu pentru cresterea copilului in  varsta de pana la 2 ani.
Indemnizatia lunara se stabileste in cuantum de 85 % din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi mai mica de 1,2 ISR, respectiv 600 lei si nici mai mare de 2,4 ISR respectiv 1200.

Odata aleasa optiunea in scris , pe baza de cerere nu poate fi schimbata pe parcursul acordarii drepturilor.

Pentru a putea beneficia de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului trebuie ca in ultimul an anterior nasterii copilului, sa fi realizat venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit Codului Fiscal.


Cele 12 luni prevazute la alin. (1) pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii: 

a) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii, sau au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii,
b) s-au aflat in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea acordarii indemnizatiei de somaj; 
c) au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate 
d) au beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, 
e) au beneficiat de pensie de invaliditate, in conditiile legii; 
f) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii; 
g) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului; 
h) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap; 
i) au beneficiat de concediu fara plata pentru cresterea copilului; 
j) se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata, e; 

k) si-au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate; 
l) au efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, au fost concentrati, mobilizati sau in prizonierat; 
m)frecventeaza fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar sau postuniversitar.
n) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, 

Persoanele care in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediu pentru cresterea copilului, au renuntat la acest drept si obtin venituri supuse impozitului, au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 1 ISR, repectiv 500 leiUn lucru foarte important de retinut este ca incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor banesti, beneficiarii au obligatia sa isi achite impozitele si taxele locale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate.(exceptie facant persoanele singure care au in intretinere unul sau mai multi copii).


Pentru a putea beneficia de indemnizatia sau stimulentul de insertie trebuie sa depuneti o cerere pt acordarea drepturilor, precum si urmatoarele documente (la primaria comunei,orasului):
- copia actului de identitate al solicitantului si certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul
- dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;(adeverinta)
- actele doveditoare care sa ateste indeplinirea perioadelor de stagiu de cotizare;
- actele doveditoare privind calitate solicitatului si relatia acestuia cu copilul pentru care se solicita dreptul;
- dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea copilului ( decizia de suspendare a contractului individual de munca);
- orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

D aca mama este cea care a solicitat concediul pentru cresterea copilului pana la 1 an (2 sau 3 ani, dupa caz), o luna din aceasta perioada va reveni tatalui, luna respectiva scazandu-se din concediul mamei.

Ca sa intre in concediul pentru cresterea copilului de minim o luna, tatal trebuie sa depuna un dosar compus din cerere si documente doveditoare, cu cel putin 30 de zile inainte de intrarea efectiva in acest concediu.

Tatal poate solicita concediul sau de crestere copil, daca indeplineste conditiile de acordare, oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de un an, 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicapDaca tatal nu solicita dreptul la concediul care ii revine, din concediul mamei se scade o luna. Asadar, ea va fi obligata sa se intoarca la serviciu cu o luna inaintea implinirii de catre copil a varstei limita de acordare a concediului. 

In aceasta situatie mama poate opta pentru intoarcerea la serviciu sau pentru concediu fara plata, cererea pentru acordarea acestuia depunandu-se si inregistrandu-se la angajator. 
.miercuri, 16 ianuarie 2013

EXTRAS CONFRUNTARE SOLDUnitatea :…………………...                                               Nr. Înreg. …………din ………………..
CUI :  ……………………….                                                        
Nr. Reg. Comerţ :.................                                              
Sediul :...................................                                               Către …………………………………….
Cont : Banca : .........................

EXTRAS DE CONT
                  Conform dispoziţiilor în vigoare privind inventarierea patrimoniului, vă înştiinţăm că, în evidenţele noastre contabile, la data de ...........................unitatea Dvs. figurează cu un sold de ……………............lei
                  În termen de 5 zile de la primire vă rugăm  să ne restituiţi acest extras la nr. de telefon ......................... sau la adresa de e-mail ................... confirmat pentru suma acceptată, iar în cazul constatării de diferenţe să anexaţi nota explicativă cuprinzând obiecţiile Dvs.
Prezentul extras de cont ţine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

        

Conducătorul unităţii,                      Conducătorul comp. financiar-contabil
        
         L.S. …………………                                ……………………


……………………………………………………………………………………………

Unitatea ………………………………                        Către
Nr. înreg. …………..din ………..2009                                ........................................


        

Confirmăm prezentul extras de cont pentru suma de  …………………. Lei.

                  Obiecţiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse în nota explicativă anexată.         Conducătorul unităţii,                      Conducătorul comp. financiar-contabil
        
         L.S. …………………                                         ………………………

joi, 15 noiembrie 2012

Adeverinta medicalaADEVERINTA MEDICALA
Nr. ...............................

                        Prin prezenta se adevereşte că dl…………………… este angajat al unităţii noastre, cu contract de muncă, în calitate de ………………… din data de …………………..
                        Se adevereşte că s-a reţinut şi virat 6,5% din venitul propriu realizat de către angajat în unitatea noastră şi 5,5% contribuţia la fondul de asigurări de sănătate din partea angajatorului  în contul unic al BASFS deschis la Trezoreria ....................
                        S-a eliberat prezenta pentru a-i servi la medic.

                                                                                                                  

                                                                                                       CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

                                                                                            


                                                                                           

miercuri, 13 iunie 2012

Tabel programarea concediilor pentru anul....


DECIZIE INTERNA NR.......Obiect : Programarea concediilor de odihna pe anul  ................


Ca urmare a conditiilor stipulate in contractele de munca, am procedat la programarea concediilor de odihna ale angajatilor, pentru anul ..............., dupa consultarea in prealabil a acestora. Astfel, programarea va avea urmatoarea structura:


Nr. Crt.
Nume Prenume salariat
Perioada efectuarii C.O. – anul ............
Semnatura
1234567
SC .............................................SRL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SC ………………….. SRL

                                            PLANIFICARE CONCEDIINumele şi prenumele
Total
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Ramase


Aprobat,