miercuri, 6 iunie 2012

Contract individual de munca la domiciliu


Contract individual de muncă la domiciliu

încheiat şi înregistrat sub nr. ... / ......... în registrul general de evidenţă a salariaţilor

Data încheierii contractului ............................

A. Părţile contractului
Angajator - persoana juridică/fizică ................ , cu sediul/domiciliul în .............. , înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din ................ sub nr. ............... , cod fiscal .............. , telefon ............. , reprezentată legal prin ................ , în calitate de .................. ,
şi
salariatul/salariata cu munca la domiciliu – domnul/doamna .................... , domiciliat/domiciliată în localitatea .............. , str. .............. nr. ..... , judeţul ............, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ........ nr. ....... , eliberat/eliberată de ........... la data de ........... , CNP ................. , autorizaţie de muncă/permis de şedere în scop de muncă seria .......... nr. ............... din data ..................... ,
am încheiat prezentul contract individual de muncă în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului: ...........................................................................................

C. Durata contractului:
a) Determinată, de ......... luni, pe perioada cuprinsă între data de .............. şi data de .............. /pe perioada suspendării contractului individual de muncă al titularului de post.
b) Motivul încheierii contractului pe perioadă determinată este următorul:
..............................................................................................................................................

D. Locul de muncă
1. Activitatea se desfăşoară la (secţie/atelier/birou/serviciu/comportament etc.)............ din sediul social/punct de lucru/alt loc de muncă organizat al angajatorului ......................... .
2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ...................

E. Felul muncii
Funcţia/meseria ..................................... conform Clasificării ocupaţiilor din România

F. Atribuţiile postului
Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă*).

F1 Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului
.......................................................................................................................................G. Condiţii de muncă
“1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991” privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase.
2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

H. Durata muncii
1.O fracţiune de normă de .......... ore/zi , ......... ore/săptămână ....................... .
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: .............. (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihnă este de ............  zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de .....................

J. Salariul:
1. Salariul de bază lunar brut: ...lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri ... ;
b) indemnizaţii ... ;
b1) prestaţii suplimentare în bani .........................................
b2) modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură .....................................
c) alte adaosuri ....
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ......................................................(o dată pe lună / lichidare sau de două ori pe lună / avans şi lichidare)

K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în muncă:
a) echipament individual de protecţie ... ;
b) echipament individual de lucru ... ;
c) materiale igienico-sanitare ... ;
d) alimentaţie de protecţie ... ;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ...

L. Alte clauze:
a) perioada de probă este de .......................  zile calendaristice;
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de ............ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare sau Contractului colectiv de muncă aplicabil;
d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă ;
e) alte clauze.

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor
1.Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f)dreptul la acces la formare profesională.
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului.

4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior începerii activităţii;
a1) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă şi din lege;
b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
d) să elibereze, la cerere, un document care să ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate;
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispoziţii finale
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/sectoare de activitate, înregistrat sub nr. ........... / .............. la Inspectoratul teritorial de muncă a judeţului/municipiului ........................... /Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor legale, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.
Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

ANGAJATOR,
..................................
SALARIAT,
..............................
Reprezentant legal,
......................................

Pe data de .......................... prezentul contract încetează în temeiul art. ...... din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma îndeplinirii procedurii legale.
ANGAJATOR,
.................................


Note:
1 Începând cu data de 1 ianuarie 2011, contractul individual de muncă va fi înregistrat numai în registrul general de evidenţă a salariaţilor.
2 Sunt consideraţi salariaţi cu munca la domiciliu acei salariaţi care îndeplinesc, la domiciliul lor, atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin. În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce le revin, salariaţii cu munca la domiciliu îşi stabilesc singuri programul de lucru.
Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă.
3 Nu există o limită minimă a numărului de ore în cazul contractului individual de muncă cu timp parţial.
4 Minimum 20 de zile lucrătoare, conform Codului muncii republicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011.
5 Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie, de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere, de cel mult 6 luni pentru absolvenţi.
Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.
6 Sunt considerate clauze specifice, fără ca enumerarea să fie limitativă:
a) clauza cu privire la formarea profesională (art. 194 şi următoarele din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii);
b) clauza de neconcurenţă (art. 21-24 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii);
c) clauza de mobilitate (art. 25 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii);
d) clauza de confidenţialitate (art. 26 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii).
7 Salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege şi prin contractele colective de muncă aplicabile salariaţilor al căror loc de muncă este la sediul angajatorului. Prin contractele colective de muncă se pot stabili şi alte condiţii specifice privind munca la domiciliu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu