miercuri, 6 iunie 2012

Decizie incetare contract de munca, modele


                                                                         

                       ACORDUL PÃRTILOR (art.55 lit.b)

SC ...................................................
Sediul .............................................
CUI.CIF. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

                        Administratorul SC ................................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Având în vedere cererea înregistratã sub nr. .................... din .............................. prin care dl./d-na .................................................................... având functia de ......................în cadrul societãtii, solicitã încetarea contractului individual de muncã prin acordul pãrtilor; În baza art.55 lit.b) din Codul Muncii;
În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii,

D E C I D E:

Art.1. Începând cu data de ............................... înceteazã contractul individual de muncã al d-lui/d-nei ........................................................................................functia de ......................................... în cadrul societãtii, nr.contract...............conform art.55 lit.b din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl/d-na ............................................................................ si se comunicã celui în cauzã, compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă.

Încetarea contractului de muncă s-a operat (transmis) în Registrul general de
evidenţă al salariaţilor sub codul de incarcare:_____________/_____________


ADMINISTRATOR,
L.S.


Luat la cunoştinţă, salariat:
Data: ……… Semnătura: ……………..

DEMISIE (art.79 )
SC ...................................................
Sediul .............................................
CUI.CIF. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

                Administratorul SC ..............................................................................dl/d-na ........................................................................,
Având în vedere demisia înregistratã sub nr. .................... din .............................. prin care dl./d-na .................................................................... având functia de ............................................ în cadrul societãtii, denuntã unilateral contractul individual de muncã,
Preavizul de ............... zile calendaristice acordat de salariatul .............................................. a expirat la data de ..............................;
În baza art.79(1) din Codul Muncii;
În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii,


D E C I D E:

Art.1. Începând cu data de ............................... înceteazã contractul individual de muncã al d-lui/d-nei .................................................... având functia de ......................................... în cadrul societãtii, nr.contract...............conform art.79(1) din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl/d-na ................................................................. si se comunicã celui în cauzã, compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă.
Încetarea contractului de muncă s-a operat (transmis) în Registrul general de
evidenţă al salariaţilor sub codul de incarcare:_____________/_____________

ADMINISTRATOR,
L.S.


Luat la cunoştinţă: ......................
Data : ......................
CONCEDIERE(art.61 lit.b)
SC ...................................................
Sediul .............................................
CUI.CIF. ......................................

DECIZIA NR.....................
Data ..........................

                 Administratorul SC ...............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Având în vedere mandatul de arestare preventivă nr. ................./............................... prin care dl./d-na ............................................. este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, comunicat de organele în drept,
În baza prevederilor art.61 lit.b) din Codul Muncii;
În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii,

D E C I D E:

Art.1. Începând cu data de ............................... înceteazã contractul individual de muncã al d-lui/d-nei ................................................................. având functia de ......................................... în cadrul societãtii, nr.contract...............conform art.61 lit.b) din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii şi comunicarea acesteia celui în cauză, compartimentului financiar-contabil şi Inspectoratului teritorial de muncă se însãrcineazã dl/d-na............................................... .
Încetarea contractului de muncă s-a operat (transmis) în Registrul general deevidenţă al salariaţilor sub codul de incarcare:_____________/_____________

ADMINISTRATOR,
L.S.


Luat la cunoştinţă: ......................
Data : ......................PENSIONARE (art.61 lit.e)

SC ...................................................
Sediul .............................................
CUI.CIF. ......................................


DECIZIA NR.....................
Data ..........................

                     Administratorul SC ..............................................................................................
dl/d-na..............................................................................
Având în vedere îndeplinirea condiţiilor de vârstă standard şi stagiu de cotizare pentru pensionare pentru limitã de vârstã de către dl./d-na ........................................................, având functia de ............................................... în cadrul societãtii;
În baza prevederilor art.61 lit.e) din Codul Muncii,
În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societãtile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societãtii,

D E C I D E:

Art.1. Începând cu data de ............................... înceteazã contractul individual de muncã al d-lui/d-nei ........................................................................ având functia de ......................................... în cadrul societãtii, nr.contract...............conform art.61 lit.e) din Codul Muncii.
Art.2. Prezenta poate fi contestatã în termen de 30 de zile de la comunicare la Tribunalul Satu Mare.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însãrcineazã dl/d-na ............................................................................ si se comunicã celui în cauzã, compartimentului financiar-contabil, Casei judetene de pensii şi Inspectoratului teritorial de muncă.
Încetarea contractului de muncă s-a operat (transmis) în Registrul general de
evidenţă al salariaţilor sub codul de incarcare:_____________/_____________

ADMINISTRATOR,
LS


Luat la cunoştinţă: ......................
Data : ........................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu