miercuri, 6 iunie 2012

Adeverinta salariu


S.C. ………………………………………………….
Str.......................................nr…………..loc………………..jud………………
Tel:.............................; Fax:…………………………….
CUI………………………………………..

Nr. de inregistrare………………. / data ……………………


ADEVERINŢĂ

          Prin prezenta se atestă faptul că dl./dna………………………………………., domiciliat(ă) în …………………..,str. ……………………….. nr. ………., bl. ………., sc………., ap…………, sector/judeţ …………., posesor al BI/CI …….., seria…………., nr. …………….., CNP ………………………………., a fost/este angajatul (a) societăţii ……………………………………., CUI ………………………, cu sediul social în ………………….., în baza contractului individual de muncă cu normă întreagă/cu timp parţial de ……………. .ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, în funcţia de …………………………………….. .

Pe durata executării contractului individual de muncă au intervenit următoarele mutaţii (încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă):

Nr. crt.

Mutaţia intervenită

Anul

Meseria/Funcţia

Salariul de bază, inclusiv sporurile care intră în calculul punctajului mediu anual
Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal
Luna/Ziua/

Contractul individual de muncă al domnului (ei) a încetat la data de ………………………… în baza prevederilor art. ……….., alin. ………, lit. ……… din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat.


Reprezentant legal,                                                                             Întocmit,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu